Adunări generale

Ordinea de zi

DACIN  SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual – prin prezenta convoacă Adunare Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate şi financiar-contabil pentru exerciţiul anului 2017 pentru joi, 22 martie 2018, ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Handel, etaj 1 – Str. Episcopiei
nr. 1-3, sector 1. În situaţia în care la data mai sus nu se întruneşte cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ va avea loc a doua zi, vineri 23 martie 2018 ora 11:00 la Hotelul Athénée Palace Hilton, Sala Enescu, etaj 1 – Str. Episcopiei nr. 1-3, Sector 1.

Ordinea de zi: Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal; Validarea cvorumului; Prezentare și aprobare Ordine de zi a ședinței; Prezentare și aprobare Dare de seamă anuale pentru anul 2017/ format ORDA; Prezentare și aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Raport Director General pentru anul 2017 – descărcarea de gestiune; Prezentare și aprobare raport Comisie de Cenzori pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2017; Prezentare și aprobare proiect de Buget de venituri și cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2018; Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale DACIN SARA pentru anul 2018; Aprobare nivel comision aplicabil în repartițiile DACIN SARA până la următoarea Adunare Generală Ordinară a DACIN SARA din anul 2019, precum și aprobare alte rețineri; Stabilire regim sume repartizate, notificate și nerevendicate în termenul legal; Prezentare și aprobare Raport comisie permanentă specială privind accesul la  informații pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Raport comisie pentru clasificarea operelor pentru anul 2017; Prezentare și aprobare Raport comisie de validare (a membrilor și a repertoriilor) pentru anul 2017; Prezentarea și adoptarea celorlalte proiecte de hotărâri; Informare privind lista noilor membri; Alegerea Comisiei de numărare a voturilor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor; Prezentare candidaturi; Alegerea membrilor Consiliului Director; Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și validarea cenzorului contabil autorizat sau expert contabil; Alegerea membrilor Comisiei speciale privind accesul la informații; Diverse.