Birou executiv

Serban Marinescu – Presedinte

Catalin Mitulescu – Secretar General

Dan Pita – Membru

Nicolae Margineanu- Membru

Elisabeta Bostan – Membru